Ilgtspēja

Mēs visi aiz sevis atstājam pēdas nospiedumu. Cits lielāku, cits mazāku. Arī maratons, lai cik zaļš un pūkains tas nebūtu, atstāj pēdu.

Taču pateicoties Neste, esam pirmais tautas sporta pasākums Baltijā, kas ne tikai izvērtē savu ietekmi uz vidi, veicot CO₂ᵉ emisiju jeb pēdas  aprēķinus, bet arī pēdu kompensē, ieguldot ilgtspējīgos (un emisijas mazinošos) projektos Rīgā un Latvijā, kā arī pilnveido maratona producēšanas procesus un iesaistās sabiedrības izglītošanā par un ap ilgtspējas tēmām.

Mūsu mērķis – pēc iespējas mazināt Baltijas lielākā tautas sporta notikuma ietekmi uz vidi, ilgtspējīgam dzīvesveidam mudinot pievērsties gan skrējēju komūnu un sabiedrību, gan pasākumu nozares  (un ne tikai) uzņēmumus un maratona partnerus.

Rimi Rīgas maratona ilgtspējas auditu sadarbībā ar Latvijas Universitātes pētnieku un vides ekspertu Jāni Brizgu veicām Rimi Rīgas maratona ilgtspējas programmas Run for Future by Neste, kas tapusi ar mūsu partnera Neste atbalstu, ietvaros.

PROGRAMMAS RUN FOR FUTURE BY NESTE TRĪS PĪLĀRI

1. MAZINĀŠANA

CO₂ᵉ pēdas mazināšana – esam mazinājuši ražošanas apjomus un patēriņu, vairākus maratonam nepieciešamos materiālus digitalizējot, organizēšanā izmantojam pārstrādājamus vai jau pārstrādātus materiālus.

Ilgtspēja

2. Izglītošana un iesaiste

Skrējēju komūnas izglītošana un iesaiste pēdas mazināšanā – apzināmies, ka iekustinām vairākus desmitus tūkstošus skriešanas entuziastu, tāpēc ar plogingu, treniņiem un video, kā izmantot enerģijas punktus trasē, un starptautiskām virtuālām sacensībām izglītojam dalībniekus un palīdzam viņiem veidot ilgtspējīgus vidi saudzējošus ieradumus.

Ilgtspēja

3. Kompensēšana

Radītās pēdas kompensēšana – būsim pirmais liela mēroga tautas sporta pasākums, kurš finansiāli kompensē savu oglekļa pēdu, finansiāli atbalstot Rīgas Mežu un Rīgas Domes ilgtspējas projektus.

Šīs iniciatīvas ir labs atspēriena punkts tālāko ilgtspējas plānu īstenošanā.

Ilgtspēja

Kas ir pēda?

CO₂ᵉ pēda ietver cilvēku, organizāciju vai uzņēmumu darbības un produktu tieši vai netieši radītu oglekļa un citu siltumnīcefekta gāzu emisiju kopējo daudzumu*.

Pēdu mēra trīs tvērumos.

Ilgtspēja

*Kā ES iestādes un struktūras aprēķina, samazina un izlīdzina to radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas. Eiropas Revīzijas palāta, 2014.

RIMI RĪGAS MARATONA CO₂ᵉ PĒDA

CO₂ᵉ pēdas auditā pirmie divi tvērumi ir jāiekļauj, bet trešais ir pēc izvēles, jo trešā tvēruma emisijas ir uzņēmuma vai organizācijas netiešās emisijas. Maratona ilgtspējas auditā iekļāvām visus trīs tvērumus, jo uzņemamies atbildību arī par mūsu dalībnieku un partneru, bez kuriem maratons nav iedomājams, radītajām emisijām.

Kā tika veikts audits?

Rūpīgi auditējām paši sevi, ar ilgtspējas anketas palīdzību iesaistījām Rimi Rīgas maratona dalībniekus un atklājām viņu ieradumus, kā arī aptaujājām visus maratona organizēšanā iesaistītos partnerus.

Auditējamie lauki

 • Dalībnieku nokļūšana Rimi Rīgas maratonā
 • Enerģijas patēriņš EXPO un maratona laikā
 • Dalībnieku materiāli un pasākuma noformējums
 • Maratonā radītie atkritumi
 • Komunikācija ar dalībniekiem un viņu iesaiste

Rimi Rīgas maratona radītās oglekļa emisijas

Ilgtspēja

TREŠAIS TVĒRUMS

Visnozīmīgāko trešā tvēruma procentuālo pēdu atstāj transports. Pēdas aprēķinā tas sadalīts vairākās vienībās – ierēķinot gan dalībnieku ierašanos Rīgā, gan došanos uz EXPO un startu.

Pārējo trešā tvēruma daļu veido naktsmītnes; enerģijas punkti trasē (banāni un apelsīni), kā arī brīvprātīgo un elites skrējēju ēdināšana, elektroenerģija EXPO, startā un finišā; saražotie materiāli maratonam: medaļas, aploksnes, kurās dalībnieki saņem numurus, maratona partneru banneri un citi; startā, trasē un finišā radītie atkritumi, kā arī kravas transports, ar kuru tiek pārvadātas medaļas, dalībnieku somas, ūdens un citi skrējējiem paredzēti servisi.

Ilgtspēja

KĀ DALĪBNIEKI IERODAS UZ STARTU?

Ilgtspēja

KĀ DALĪBNIEKI IERODAS EXPO?

Ilgtspēja

MARATONA PĒDAS KOMPENSĒŠANA

Kā redzams, uz kopējā emisiju fona mūsu pašu radītā pēda ir niecīga, savukārt vislielāko nospiedumu rada 3. tvērums jeb partneru un dalībnieku radītās emisijas, īpaši transports.

Tāpēc reālākais veids, kā atdarīt mūsu pilsētai ar labu, ir gan kompensēt radīto pēdu, gan turpināt izglītot skrējējus par veidiem, kā mazināt katra personīgo pēdu, iespēju robežās izmantojot videi draudzīgāku pārvietošanās veidu.

Lauvas tiesu – 118 000 kg – no 2022. gada maratona radītajām oglekļa emisijām (152 663 kg CO₂ᵉ)  jau esam kompensējuši, finansiāli atbalstot Rīgas Mežu projektus – 3000 priežu stādīšanu Mežaparkā un 3000 egļu stādīšanu visā Latvijā. Kā arī, ar maratona ilgtspējas partneru Neste Latvija un Vizulo atbalstu kompensējām vēl 93,5 tonnu CO₂ᵉ emisiju, dāvinot 49 energoefektīvus gaismekļus Rīgas pašvaldības aģentūrai Rīgas gaisma, lai apgaismotu kopā 22 gājēju pārejas Rīgā. Samazinot ne tikai CO₂ᵉ emisiju nokļūšanu atmosfērā, bet arī ilgtermiņā samazinot izmaksas par elektroenerģijas patēriņu.

Šis nozīmē, pērnā maratona radītās oglekļa emisijas esam kompensējuši pat ar uzviju!

NĀKAMIE ILGTSPĒJAS PROGRAMMAS SOĻI

Apzinoties maratona radīto oglekļa pēdas apjomu un izcelsmi, savu nākotnes ilgtspējas virzību redzam sekojoši:

 1. KOMPENSĒJAM maratona radīto pēdu pilnībā, investējot ilgtspējīgos emisijas mazinošos infrastruktūras projektos Rīgas pilsētā, tādējādi atdarot ar labu savai pilsētai, nevis ieguldot trešās pasaules valstīs ( izplatīta prakse pasaulē).
 2. IZGLĪTOJAMskrējēju komūnu:
  a) pārdomātākā transporta izmantošanā uz startu/no finiša, uz/no EXPO, ņemot vērā, ka transports rada lielāko pēdu,
  b) piedāvājot iespēju katram dalībniekam pašam noteikt viņa radīto pēdu un kompensēt savu individuālo pēdu finansiāli, piemēram, jau reģistrācijas procesā.
 3. TURPINĀM MAZINĀT savu pēdas nospiedumu: apzināt videi mazāk draudzīgus organizatoriskos un producēšanas procesus un mazināt tos, atbrīvojoties no visa liekā.

PAR ILGTSPĒJAS INICIATĪVU RUN FOR FUTURE BY NESTE

Run for Future by Neste ir Rimi Rīgas maratona ilgtspējas programma, kas tapusi, pateicoties mūsu partnera Neste atbalstam. Realizējot programmu, kļūstam par pirmo tautas sporta pasākumu Baltijā, kas ne tikai izvērtē savu ietekmi uz vidi, veicot CO₂ᵉ emisiju jeb pēdas  aprēķinus, bet arī pēdu kompensē, ieguldot ilgtspējīgas un emsijas mazinošos projektos Rīgā un Latvijā. Programmas ietvaros turpināsim pilnveidot  maratona producēšanas un organizēšanas procesus, kā arī iesaistīsimies sabiedrības (un, pirmkārt, skrējēju komūnas) izglītošanā par un ap ilgtspējas tēmām.